1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng.

Khi truy cập Mitamum.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật nào của Mitamum hãy dừng việc truy cập ngay lập tức.

2. Truy cập mitamum.vn.

Chúng tôi bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Mitamum cung cấp vào bất cứ lúc nào. Theo quyết định của chúng tôi mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Mitamum, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký bản tin.Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Website Mitamum.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật.

3. Quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Mitamum ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt Web.

4. Thương hiệu.

Bạn không được sử dụng thương hiệu Mitamum, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Mitamum không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba.

5. Hành vi bị nghiêm cấm.

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Mitamum cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật!

6. Đóng góp của thành viên.

Chức năng bình luận cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu.Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Mitamum sẽ không được coi là các thông tin bảo mật.

Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ Mitamum, bạn cấp cho chúng tôi quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Mitamum. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành.

Mitamum có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của chúng tôi; thực hiện các sửa đổi mà Mitamum cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên.

Mitamum không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Mitamum không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ.

8. Tiêu chuẩn Nội dung.

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền.

Chúng tôi coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Mitamum vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của chúng tôi, bằng cách gửi thông báo cho Mitamum qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp.

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của MItamum được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Mitamum có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Mitamum cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Mitamum.vn; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Mitamum.

Mitamum!